Kraft Envelopes

RECYCLED FLECK KRAFT 95 x 122 mm ENVELOPES
€2.61
€3.13 incl. VAT
CodeI5RFLEC
4.5
RIBBED KRAFT 95 x 122 mm ENVELOPES
€2.61
€3.13 incl. VAT
CodeI5RIBB
Rate it!
RIBBED KRAFT 100mm SQUARE ENVELOPES
€2.61
€3.13 incl. VAT
Code100RKRAF
4.67
RECYCLED FLECK KRAFT 133 x 184 mm ENVELOPES (i8)
€5.10
€6.12 incl. VAT
CodeI8RFLEC
5
RECYCLED FLECK KRAFT 125 x 175 mm ENVELOPES (i6)
€6.80
€8.16 incl. VAT
CodeI6RFLEC
Rate it!
RIBBED KRAFT 125 x 175 mm ENVELOPES (i6)
€5.67
€6.80 incl. VAT
CodeI6RK
Rate it!
RECYCLED FLECK KRAFT 152 x 216 mm ENVELOPES
€5.44
€6.53 incl. VAT
CodeI9RECFK
5
RIBBED KRAFT 70 x 100 mm GIFT TAG ENVELOPE (i2)
€7.37
€8.84 incl. VAT
CodeI2RIBB
Rate it!
C6 RIBBED KRAFT PEEL AND SEAL ENVELOPES
€5.10
€6.12 incl. VAT
Rate it!
C6 RECYCLED FLECK KRAFT PEEL AND SEAL ENVELOPES
€5.10
€6.12 incl. VAT
Rate it!
C5 RIBBED KRAFT ENVELOPES
€3.40
€4.08 incl. VAT
CodeC5RIBB
5
C6 RIBBED KRAFT ENVELOPES
€2.49
€2.99 incl. VAT
CodeC6RKRA
5
DL RIBBED KRAFT ENVELOPES
€4.53
€5.44 incl. VAT
CodeDLRIBB
Rate it!
RECYCLED FLECK KRAFT 100mm SQUARE ENVELOPES
€2.61
€3.13 incl. VAT
Code100RFLEC
5
RECYCLED FLECK KRAFT 70 x 100 mm GIFT TAG ENVELOPE (i2)
€7.37
€8.84 incl. VAT
CodeI2RECFK
Rate it!
RECYCLED FLECK KRAFT 130 mm SQUARE ENVELOPES
€0.78
€0.94 incl. VAT
Code130RFLEC
5
C7 RECYCLED FLECK KRAFT ENVELOPES
€4.25
€5.10 incl. VAT
CodeC7RFK
Rate it!
RECYCLED FLECK KRAFT 155 mm SQUARE ENVELOPES
€0.94
€1.13 incl. VAT
Code155RFLEC
5
DL RECYCLED FLECK KRAFT ENVELOPES
€4.53
€5.44 incl. VAT
CodeDLRFK
Rate it!
C7 RIBBED KRAFT ENVELOPES
€4.25
€5.10 incl. VAT
CodeC7RKRA
Rate it!
RIBBED KRAFT 130mm SQUARE ENVELOPE
€0.92
€1.10 incl. VAT
Code130RIBB
5
RIBBED KRAFT 155mm SQUARE ENVELOPES
€1.11
€1.34 incl. VAT
Code155RIBBE
Rate it!
C5 RECYCLED FLECK KRAFT ENVELOPES
€3.40
€4.08 incl. VAT
CodeC5RECFK
5
RIBBED KRAFT 133 x 184 mm ENVELOPES (i8)
€5.67
€6.80 incl. VAT
CodeI8RK
5
C6 RECYCLED FLECK KRAFT ENVELOPES
€2.49
€2.99 incl. VAT
CodeC6RECFK
5
C6 DIE CUT NATURAL KRAFT ENVELOPES
€2.04
€2.45 incl. VAT
CodeC6DCNK
Rate it!